Tere tulemast C-YBER-isse! 

Käesolev dokument sidaldab veebilehe:  

https://www.c-yber.ee

Kasutustingimusi. 

C-YBER-i veebilehele (edaspidi “meie veebileht” või “C-YBER-i veebileht”) sisenedes nõustute nende Kasutustingimustega (“Tingimused”) ning meie Privaatsuspoliitikaga. Kui te ei nõustu kõigi nende tingimustega, ei tohi te meie veebilehte ja teenuseid kasutada. Nendes tingimustes tähistavad “meie”, “me” ja “C-YBER” C-YBER-it ja “sina” ja “teie” viitab teile, meie veebisaidi ja teenuste kasutajale.

ENNE MATERJALIDE, TEABE VÕI TEENUSTE JUURDEPÄÄSU, KASUTAMIST VÕI HANKIMIST LUGEGE NEED TINGIMUSED TÄHELEPANELIKULT LÄBI.  

TINGIMUSTEGA NÕUSTUMINE 

Käesoleva Kokkuleppega kehtestatakse C-YBER-i kasutamiseks õiguslikult siduvad tingimused. C-YBER-it kasutades nõustute käesoleva Kokkuleppega.Kui te ei nõustu selle Kokkuleppe tingimustega, peaksite C-YBER-i veebilehelt kohe lahkuma. Me võime seda Kokkulepet aeg-ajalt muuta ja muudatused jõustuvad pärast nende avaldamist C-YBER-i veebilehel. Kui te kasutate C-YBER-it pärast selliste muudatuste avaldamist, nõustute end käesoleva Kokkuleppe mis tahes muudatustega; seetõttu on oluline seda Kokkulepet regulaarselt üle vaadata.

Te kinnitate ja tagate, et kõik esitatud registreerimisandmed on täpsed ja tõesed; ja et teiepoolne platvormi kasutamine ei riku ühtegi kehtivat seadust ega määrust. C-YBER võib oma äranägemise järgi keelduda platvormi pakkumisest mis tahes üksusele ja muuta igal ajal oma lubatavuse tingimusi. See säte on tühine, kui see on seadusega keelatud ning sellistes jurisdiktsioonides tühistatakse teenusele ja platvormile juurdepääsu õigus.

LUBATAVUS 

Võite veebilehte ja teenuseid kasutada ainult siis, kui võite C-YBER-iga sõlmida siduva kokkuleppe, ja ainult kooskõlas nende tingimustega ning kõigi kohaldatavate kohalike, maakondlike, riiklike ja rahvusvaheliste seaduste, reeglite ja määrustega.

Selle veebilehe ja teenuste kasutamine alla 13-aastaste laste poolt on keelatud ning vanemaid lapsi tuleks meie veebilehe ja teenuste kasutamisel juhendada. Vanemate ja seaduslike eestkostjate kohustus on otsustada, kas mingi sisu ja / või teenused on nende lapsele sobivad. 

Teenuseid kasutades kinnitate ja tagate, et teil on täielik õigus, võim ja volitused kokkuleppe sõlmimiseks ja kõigi siinsete kohustuste täielikuks täitmiseks. Lisaks kinnitate ja tagate, et teil puudub õigusvõimetus ja lepingulised piirangud, mis takistavad teil käesoleva lepingu sõlmimist.

C-YBER 

C-YBER on Eesti ettevõte, mis pakub käesoleva veebilehe kaudu küberturbeteenuseid ja küberturbealaseid nõustamisteenuseid.

Tutvuge meie teenustega siin https://www.c-yber.ee/teenused/

Meie teenuste ja pakettide kohta lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust meie kontaktivormi kaudu, meie tugimeeskond hoolib klientidest ja vastab teie küsimustele ja probleemidele.

HINNAD 

C-YBER jätab endale õiguse määrata pakettide hinnad. C-YBER teeb mõistlikke jõupingutusi, et hoida veebilehel avaldatud hinnateavet ajakohasena. Soovitame teil kontrollida meie veebilehelt perioodiliselt ajakohast hinnateavet. C-YBER võib muuta mis tahes paketi tasusid, sealhulgas lisatasusid või -makseid. C-YBER võib oma äranägemise järgi teha C-YBER-i klientidele erinevate funktsioonide ja erineva hinnakujundusega sooduspakkumisi.

MAKSED 

Kõiki C-YBER-i keskkonnas toimuvaid makseid käsitletakse turvaliselt. Pakettide eest tasutakse PayPali, Braintree, Google Pay ja Stripe’i kaudu (makseplatvormid on saadaval C-YBER-is). Pakkide eest saab tasuda pangaülekandega (Eestis tegutsev SEB pank).

Makse debiteeritakse teie krediitkaardilt, deebetkaardilt või PayPali kontolt kohe, kui esitate ostetud paketi tellimuse. Tehingu töötlemisel väljastame teile elektroonilise tehingukviitungi, mis saadetakse teie e-posti aadressile. Võite paketi igal ajal tühistada, kuid pange tähele, et kui makse on tehtud ja pakett on aktiivne, ei saa me tagasimakset teha. 

PLATVORMI KASUTAMISE LITSENTS 

CYBER annab teile isikliku, ülemaailmse, kasutustasuta, loovutamatu ja ainuõiguseta loa kasutada tarkvara, mille saate osana C-YBER-i teenustest. Selle litsentsi ainus eesmärk on võimaldada teil kasutada ja nautida C-YBERi pakutavaid teenuseid nende tingimustega lubatud viisil. Te ei tohi meie teenuste ega kaasatud tarkvara ühtegi osa kopeerida, muuta, levitada, müüa ega rentida, samuti ei tohi te selle tarkvara lähtekoodi kopeerida ega eraldada, välja arvatud juhul, kui seadused neid piiranguid keelavad või kui teil on meie kirjalik luba. Kasutaja nõustub mitte kasutama platvormi ja teenuseid hoolimatult, pettuse eesmärgil või ebaseaduslikul viisil. Samuti nõustub kasutaja mitte osalema tegevustes, mis võivad kahjustada C-YBER-i veebilehe või kolmandate isikute mainet, huve või õigusi.

KOLMANDA OSAPOOLE MATERJALID 

„Kolmanda osapoole materjalid” – mis tahes sisu, pildid, videod, tekstid või muu materjal, mis kuulub kolmandale osapoolele, näiteks fotopankade fotod, videod ja tekstid. Selliste kolmandate osapoolte materjalide suhtes kehtivad kolmanda osapoole tingimused ja litsentsid ning neid tohib kasutada ainult selliste tingimuste ja litsentsidega lubatud viisil.

BLOGIPIDAJA AUTORIÕIGUS 

Kui pole öeldud teisiti, on kogu C-YBER-i veebilehe sisu ainuomanik selle sisu omanik. Ärge kopeerige sisu ja näidake seda enda omana, kuna nii rikute autoriõigusi.

ÜLDINE AUTORIÕIGUS 

Kogu sellel veebilehel olev sisu, nagu tekst, graafika, logod, nupuikoonid, pildid, video, heliklipid, andmekoondid ja tarkvara, on C-YBER-i, selle kauplejate või sisutarnijate omand ja kaitstud rahvusvahelise autoriõigusega. Selle veebilehe kogu sisu koond on C-YBER ainuomand ja see on kaitstud rahvusvahelise autoriõigusega. Kogu sellel veebilehel kasutatav tarkvara on C-YBER-i või selle tarkvara tarnijate omand ja kaitstud rahvusvahelise autoriõigusega.

 Teil ei ole luba meie veebilehelt ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta kopeerida, edastada, levitada, kuvada, taas avaldada, postitada ega üles laadida, kui meie veebilehel ei ole väljendatud teisiti. Võite meie veebilehe sisust koopiat printida ainult isiklikuks kasutamiseks. Sellega nõustute ka mitte mingil viisil meie sisu otseselt või kaudselt muutma või eemaldama autoriõigust, ärinime, teenusemärki, kaubamärki või muud omandiõiguse tähist. Mis tahes sisu muutmine või kasutamine, mis jääb väljapoole käesolevate tingimuste juhiseid, rikub intellektuaalomandi õigusi. Meie veebilehele sisenemisel ei oma te mingeid õigusi ega omandiõigust meie sisule ega muule intellektuaalsele omandile.

AUTORIÕIGUSE KAEBUSED 

C-YBER austab teiste intellektuaalset omandit ja eeldab, et kasutajad teevad seda sama. Kui leiate heas usus, et C-YBER-i veebilehel olevad või sellega seotud materjalid rikuvad teie autoriõigusi või muid intellektuaalomandi õigusi, saatke meile järgmine teave:

 1. Tooge välja, millise intellektuaalomandi õigusi on väidetavalt rikutud. Lisada tuleks kõik asjakohased registreerimisnumbrid või avaldus teose omandiõiguse kohta.
 2. Avaldus, milles on konkreetselt näidatud rikkuva materjali asukoht, piisavalt üksikasjalikult, et C-YBER selle C-YBER-i veebilehelt leiab. Pange tähele: ei piisa vaid ülataseme lingi esitamisest.
 3. Teie nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress.
 4. Teie kinnitus, et leiate heas usus, et väidetavalt rikkuva materjali kasutamist ei ole õiguste omanik või tema esindaja lubanud või ei ole see seadusega lubatud.
 5. Teie kinnitus, et tegu ei ole valeandmete esitamisega, teie avalduses esitatud teave on õige ja et olete autoriõiguse omanik või volitatud tegutsema autoriõiguse omaniku nimel.
 6. Autoriõiguse omaniku või autoriõiguse omaniku nimel tegutsema volitatud isiku elektrooniline või füüsiline allkiri.

TEENUSTE EDASIMÜÜMINE 

Kasutajad ei tohi teenuseid ühelegi teisele osapoolele edasi müüa ilma C-YBER-i eelneva kirjaliku loata, mille C-YBER võib anda või selle andmisest keelduda oma äranägemisel.

ANDMETE TÄPSUS JA ÕIGEAEGSUS 

Me ei taga, et veebilehel olev teave on täpne, täielik või ajakohastatud. Käesoleva veebilehe sisu on esitatud üldiseks teavituseks ja seda ei tohiks käsitleda professionaalsete nõuannetena, palun pöörduge teiste usaldusväärsemate ja täpsemate allikate poole. Sellel veebilehel pakutava materjali kasutamine toimub omal vastutusel.

KEELATUD TEGEVUSED 

Veebilehel pakutav sisu ja teave (sealhulgas, kuid mitte ainult, andmed, teave, tekst, muusika, heli, fotod, graafika, video, kaardid, ikoonid või muu materjal), samuti sellise sisu pakkumiseks kasutatav infrastruktuur ja teave, on C-YBER-i omandis või on litsentsitud C-YBER-ile kolmandate osapoolte poolt. Nõustute mis tahes sisu, välja arvatud teie enda sisu, mitte muutma, kopeerima, levitama, edastama, kuvama, täitma, reprodutseerima, avaldama, litsentsima, looma tuletatud teoseid, üle kandma, müüma või edasi müüma mis tahes teavet, tarkvara või veebilehelt või selle kaudu saadavaid teenuseid. Lisaks nõustute mitte:

 1. Kasutama teenuseid või sisu mis tahes ärilistel eesmärkidel, välja arvatud need kaubanduslikud eesmärgid, mis on selgesõnaliselt lubatud käesoleva kokkuleppe ja sellega seotud suuniste kaudu, mille C-YBER on teinud kättesaadavaks;
 2. Ligi pääsema, jälgima, reprodutseerima, levitama, edastama, üle kandma, kuvama, müüma, litsentsima, kopeerima ega muul viisil teenuste sisu kasutama, sealhulgas, kuid mitte ainult, mitte kasutama mis tahes netiroboti, -ämbliku, -kaabitsa või muud automatiseeritud vahendit või mis tahes käsiprotsesse mis tahes eesmärgil, mis ei ole kooskõlas käesoleva kokkuleppega või ilma meie selgesõnalise kirjaliku loata;
 3. Mitte rikkuma teenuste otsiroboti piiranguid ega muid teenuste juurdepääsu takistamiseks või piiramiseks kasutatavaid meetmeid, nendest mööda minnes või neid vältides.;
 4. Kasutama meetmeid, mis panevad või võivad meie arvates meie infrastruktuurile põhjustada põhjendamatut või ebaproportsionaalselt suurt koormust;
 5. Süvalinkima mis tahes otstarbega teenustele mis tahes otstarbel ilma meie selgesõnalise kirjaliku loata;
 6. Lisama teenuse mis tahes osa “paneeli”, “peegli” või muus vormis teisele veebilehele või teenusesse ilma meie eelneva kirjaliku loata;
 7. C-YBER-i poolt teenustega seotud tarkvaraprogramme muutma, tõlkima, kohandama, redigeerima, dekompileerima, lahti võtma või ümberkodeerima;
 8. Mööda minema, keelama või muul viisil häirima teenuste turvalisusega seotud funktsioone või funktsioone, mis takistavad või piiravad mis tahes sisu kasutamist või kopeerimist; või
 9. Laadima alla sisu, välja arvatud juhul, kui see on C-YBER-i poolt selgesõnaliselt allalaadimiseks kättesaadavaks tehtud.

GARANTIIDEST LOOBUMINE 

C-YBER osutab oma teenuseid mõistlike oskuste ja hoolega, kuid ei anna mingeid garantiisid, tagatisi ega kinnitusi ühegi teise isiku teenuste kohta. 

Interneti olemuse tõttu pakub ja hooldab C-YBER veebilehte sellisel kujul, nagu see on praegu, olemasoleval kujul ega luba, et veebilehe kasutamine on katkematu või täiesti veatu. Me ei vastuta teie ees, kui me ei suuda meie Interneti-teenuseid osutada põhjusel, mis pole meie kontrolli all.

Meie veebileht võib aeg-ajalt sisaldada linke teistele veebilehtedele, mis pole meie kontrolli all ja mida me ei halda. Lisame neid linke ainult teie mugavuse huvides ja me ei vastuta nende lehtede sisu eest.

Välja arvatud ülaltoodu korral, ei saa me anda mingeid muid otseseid ega kaudseid garantiisid ega muid tingimusi, seadusest tulenevalt ega muidu, ning kõik sellised tingimused on käesolevaga seadusega lubatud maksimaalses ulatuses välistatud.

Nende tingimuste mis tahes omapoolse rikkumise eest vastutate teie ja kui te kasutate veebilehte neid tingimusi rikkudes, vastutate selle eest teie ja hüvitate C-YBER-ile selle tagajärjel tekkinud kahju või kahju.

C-YBER ei vastuta mingil määral lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise eest, kui sellise rikkumise põhjuseks on mõni ettenägematu sündmus, mis on väljaspool tema mõistlikku kontrolli, sealhulgas ilma piiranguteta Interneti katkestused, sidekatkestused, tulekahju, üleujutus, sõda või vääramatu jõud.

Need tingimused ei mõjuta teile kui tarbijale kasutada olevaid seaduslikke õigusi.

Nagu eespool mainitud, välistab C-YBER seadusega lubatud maksimaalses ulatuses vastutuse mistahes kahju või kahjustuse eest, sealhulgas ilma piiranguteta otsese, kaudse või kaudse kahju, olenemata sellest, kas see tuleneb probleemist, millest te C-YBER-it teavitate, ja C-YBER ei ole kohustatud rahaliselt hüvitama raha, sealhulgas ilma piiranguteta kogu vastutust, mis on seotud järgmisega:

 • Ükskõik millise ebaõige või ebatäpse informatsiooniga veebilehel C-YBER;
 • Ükskõik millise veebilehe C-YBER uuendamise katkestuste või viivitustega;
 • Veebilehe või veebilehe kaudu ostetud toodete või teenuste kasutamise tõttu kolmandate isikute intellektuaalomandi õiguste rikkumisega;
 • Mis tahes kaotuse või kahjustusega, mis tuleneb teiepoolsest veebilehe kasutamisest või suutmatusest kasutada seda või mis on tekkinud volitamata juurdepääsu kaudu teie andmeedastusele või andmetele või nende muutmisele meie kontrolli alt väljas olevatel asjaoludel;
 • Mis tahes kasumi kaotamise, kulutuste, andmete rikkumise või hävitamise või mis tahes muu kahjuga, mis ei tulene otseselt millestki, mida me oleme valesti teinud;
 • Mis tahes tüüpi kahjud või kahjustused, mis on põhjustatud viirustest või muust pahatahtlikust tarkvarast, mis võib nakatada kasutaja arvutiseadmeid, tarkvara, andmeid või muud vara, mille on põhjustanud inimesed, kes pääsevad juurde veebisaidile või kasutavad seda sisu või edastavad e-kirju või manuseid C-YBER-ilt saadud e-kirjade või manuste kaudu.
 • Kõigi avalduste, garantiide ja muude tingimustega, millele sellel teatisel oleks mõju.

C-YBER JA KOLMANDAD OSAPOOLED 

C-YBER sisaldab C-YBER-i kolmandate osapoolte litsentsiandjate sisu, mis on kaitstud autoriõiguse, kaubamärgi, patendi, ärisaladuse ja muude seadustega. C-YBER omab ja säilitab kõiki sisuga seotud õigusi, omandiõigusi ja huve. C-YBER annab teile käesolevaga piiratud, tühistatava, ilma edasilitsentseerimise õiguseta loa sisu ja mis tahes muude tootjate sisu voogesitamiseks ja / või vaatamiseks, mis asuvad C-YBER-is või teenuses või on selle kaudu kättesaadavad (välja arvatud kogu ülaltoodud tarkvarakood) ainult teie isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks seoses C-YBER-i vaatamise ja teenuse kasutamisega.

Kõik tehingud C-YBER-is või selles sisalduvate kolmandate osapooltega, mis hõlmavad kaupade ja teenuste tarnimist ja nende eest tasumist, või mis tahes muid tingimusi, garantiisid või selliste kolmandate osapooltega seotud esitusi, puudutavad ainult teid ja seda kolmandat osapoolt. C-YBER ei vastuta selliste tehingute või reklaamikampaaniate ühegi osa eest. Mis tahes viited mis tahes kolmandale osapoolele või mis tahes kolmanda osapoole toodetele või teenustele C-YBER-is ei tähenda sellise kolmanda osapoole toodete või teenuste kinnitust ega soovitust C-YBER-i või selle töötajate, juhtkonna, sõltumatute töövõtjate, agentide ega teiste esindajate poolt. C-YBER-is sisalduvad mis tahes viited mis tahes kolmandatele osapooltele antakse teile ainult informatiivsel eesmärgil. C-YBER julgustab teid läbi viima oma uurimistööd ja täitma oma hoolsuskohustust selliste kolmandate osapoolte ning nende toodete ja teenuste osas. C-YBER pingutab siiski selle nimel, et teave C-YBER-i veebilehel oleks ajakohane ja täpne.

MITTEÄRILINE KASUTAMINE 

Teenuseid ja veebilehte ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui C-YBER on selle konkreetselt heaks kiitnud. C-YBER-i loata raamimine või sellega linkimine on keelatud. Ette teatamata ärireklaamid, sidusettevõtte lingid ja muus vormis sisu võib põhjustada kasutaja õigustest ilmajäämise.

TURVAKOMPONENDID 

Mõistate, et C-YBER ja C-YBER-is sisalduv tarkvara võivad sisaldada turbekomponente, mis võimaldavad digitaalsete materjalide kaitset, ja et nende materjalide kasutamisele kehtivad C-YBER-i ja / või platvormil sisu pakkujate kasutusreeglid. Te ei tohi üritada C-YBER-i veebilehele manustatud turbekomponente ja kasutuseeskirju eirata, neid keelata, neist mööda minna ega muul viisil takistada.

ELEKTROONILINE KOMMUNIKATSIOON 

C-YBER ei võta endale vastutust ebaõnnestunud, osalise või moonutatud arvutiedastuse eest, mis on tingitud arvuti, telefoni, kaabli, võrgu, elektroonilise või Interneti riistvara või tarkvara riketest, tõrgetest, ühendustest, saadavusest, mis tahes teenusepakkuja toimingute või tegevusetuse eest, Interneti juurdepääsetavusest või kättesaadavusest või liiklusummikutest või loata inimtegevusest, sealhulgas kõikidest vigadest ja eksimustest.

HÜVITAMINE 

Nõustute kaitsma ja hüvitama C-YBER-i mis tahes nõuete, hagide, nõudmiste, sissenõudmiste, kaotuste, kahjutasude, trahvide, karistuste või muude mis tahes tüüpi või laadi kulude eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, mõistlike juriidiliste ja raamatupidamistasude eest, mille on esitanud kolmandad isikud ja mis on tingitud:

 • Teiepoolsest käesoleva kokkuleppe ja siin viidatud dokumentide rikkumisest.
 • Teiepoolsest mis tahes seaduse või kolmanda osapoole õiguste rikkumisest.
 • Teiepoolsest C-YBER-i veebilehe ja teenuste kasutamisest.

MUUDATUSED JA LÕPETAMINE 

Me võime veebilehte ja käesolevaid tingimusi igal ajal oma äranägemise järgi ja ilma teile ette teatamata muuta. Teie vastutate nende tingimustega kursis olemise eest. Teie jätkuv veebilehe kasutamine tähendab, et nõustute kõigi käesolevate tingimuste muudatustega ja kõik muudatused asendavad tingimuste kõiki varasemaid versioone. Kui siin pole teisiti täpsustatud, jõustuvad kõigi tingimuste muudatused kõigi kasutajate suhtes. Lisaks võime nende tingimuste alusel käesoleva kokkuleppe teiega igal ajal lõpetada, teatades sellest teile kirjalikult (sealhulgas e-posti teel), või ette hoiatamata.

ISIKUANDMED 

Igasugust isiklikku teavet, mille postitate või mis on muul viisil seotud Teenustega ja platvormi kasutamisega, kasutatakse vastavalt meie privaatsuspoliitikale. Palun tutvuge meie privaatsuspoliitikaga. Meie privaatsuspoliitika on koostatud vastavalt GDPR-ile (Euroopa üldine andmekaitse määrus).

ÜLE ANDMINE 

Te ei tohi seda lepingut ega selle alusel antud õigusi ega litsentse üle anda ega loovutada, ent C-YBER võib need ilma piiranguteta üle anda.

INTEGREERIMISKLAUSEL 

Käesolev leping koos privaatsuspoliitika ja muude C-YBER-i avaldatud juriidiliste teadetega moodustab kogu teie ja C-YBER-i vahelise lepingu platvormi ja veebilehe kasutamise kohta ning reguleerib seda.

VAIDLUSED 

Nõustute, et kõik käesolevatest tingimustest tulenevad või nendega seotud või nende rikkumisest, lõpetamisest, jõustamisest, tõlgendamisest või kehtivusest või C-YBER-i veebilehe kasutamisest tulenevad vaidlustused, pretensioonid või vaidlused lahendatakse teie ja C-YBER-i vahel, välja arvatud asjaolu, et kummalgi poolel on õigus esitada hagi halduskohtusse ja õigus taotleda pädevas kohtus ettekirjutust või muud õiglast õiguskaitsevahendit, et hoida ära tegelik või ähvardatud rikkumine, omastamine või mõne poole autoriõiguste, kaubamärgi-, ärisaladuse-, patendi- või muud intellektuaalomandi õiguse rikkumine. Te tunnistate ja nõustute, et nii teie kui ka C-YBER loobuvad õigusest vandekohtu protsessile või hageja või ühe ühishagi osalejana osalemisele sisulises ühishagis või esindajamenetluses. Lisaks, kui nii teie kui ka C-YBER ei lepi kirjalikult kokku teisiti, ei või vahekohtunik konsolideerida rohkem kui ühe inimese nõudeid ega tohi muul viisil menetleda ükskõik millist ühishagi või esindajamenetlust.

ALAPEALKIRJAD 

Alapealkirjad on kasutusel üksnes viitamise eesmärgil ning ei määratle, piira, tõlgenda ega kirjelda mingil moel selle jaotise ulatust või määra. Meie tegevusetus teie või teiste rikkumise korral ei võta meilt õigust tegutseda järgnevate või sarnaste rikkumiste korral. Need tingimused kirjeldavad kogu meievahelist arusaama ja kokkulepet selles sisalduvaga seoses.

LÕPPSÄTTED 

Neid tingimusi reguleerivad Eesti ja Euroopa Liidu seadused. Meie veebilehe kasutamine on lubamatu kõigis jurisdiktsioonides, mis ei rakenda kõiki nende tingimuste sätteid, sealhulgas, kuid mitte ainult, käesolevat lõiku.

Meie käesolevate tingimuste täitmise suhtes kehtivad seadused ja õiguslikud protsessid ning miski nendes tingimustes ei piira meie õigust täita õiguskaitse- või muid riiklikke või seaduslikke nõudeid või nõudmisi, mis on seotud teie platvormi kasutamisega, või teabega, mida meile on edastatud või mida me oleme kogunud seoses nimetatud kasutamisega.

Kui osutub, et mõni nende tingimuste osa on kehtetu, ebaseaduslik või jõustamatu, ei mõjuta ega kahjusta see ülejäänud sätete kehtivust, seaduslikkust ja jõustamist. Meie suutmatus või viivitus nende tingimuste mis tahes sätte jõustamisega ükskõik mis ajal ei võta meilt õigust jõustada tulevikus samu või muid sätteid.

Kõik õigused, mida siin pole sõnaselgelt väljendatud, on reserveeritud.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST 

Kui teil on nende tingimuste kohta küsimusi või kahtlusi, võtke meiega ühendust kontaktivormi kaudu või järgnevate kontaktandmete kaudu:

info@c-yber.ee

(+372) 602 3532