ISO 27001 ISMS

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

ISO 27001 on standard, mis kirjeldab nõudeid infoturbe juhtimissüsteemile (ISMS). ISMS on poliitikate ja menetluste raamistik, mis aitab organisatsioonidel hallata oma tundlikku ja väärtuslikku infovara süstemaatiliselt ja turvaliselt.

ISO 27001

ISO 27001 standard annab juhised ja üldpõhimõtted organisatsiooni infoturbe haldamise algatamiseks, rakendamiseks, säilitamiseks ja pidevaks parandamiseks. Samuti täpsustab see nõudeid ISMSi loomiseks, rakendamiseks, hooldamiseks ja pidevaks täiustamiseks ning nõudeid infoturvariskide hindamiseks ja käsitlemiseks.

ISMSi eesmärk on kaitsta organisatsiooni infovarasid, tuvastades ja hallates võimalikke riske ning rakendades kontrolle nende riskide vähendamiseks. See hõlmab kaitsmist teabe volitamata juurdepääsu, kasutamise, avalikustamise, häirimise, muutmise või hävitamise eest.

ISO 27001 standardi nõuete täitmiseks peab organisatsioon looma, dokumenteerima, rakendama, säilitama ja pidevalt täiustama oma ISMSi ning viima läbi riskihindamise, et tuvastada ja seada prioriteediks võimalikud riskid oma infovaradele. Seejärel peab organisatsioon rakendama kontrollimeetmed nende riskide vähendamiseks ning vaatama korrapäraselt läbi ja hindama nende kontrollimeetmete tõhusust.

Üldiselt on ISO 27001 laialdaselt tunnustatud ja austatudd rahvusvaheline standard, mis aitab organisatsioonidel tagada oma tundliku ja väärtusliku teabe konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja kättesaadavuse.

ISO 27001 standardile vastava infoturbe haldamise süsteemi (ISMS) rakendamisel organisatsioonis on mitmeid eeliseid

 1. Parem turvalisus: ISMS aitab organisatsioonil tuvastada ja hallata oma infovarade potentsiaalseid riske ning rakendada kontrolli nende riskide vähendamiseks. See aitab parandada organisatsiooni üldist turvalisust ja kaitsta selle tundlikke ja väärtuslikke infovarasid.
 2. Täiustatud vastavus: ISO 27001 on laialdaselt tunnustatud rahvusvaheline standard ja selle standardi järgimine näitab, et organisatsioon on võtnud vajalikke meetmeid oma infovarade kaitsmiseks ning asjakohaste õiguslike ja regulatiivsete nõuete täitmiseks.
 3. Suurem tõhusus: ISMS aitab organisatsioonil tuvastada ja prioriseerida oma infoturvariske ning rakendada asjakohaseid kontrolle süstemaatiliselt ja tõhusalt. See võib viia tegevuse tõhususe paranemiseni ja kulude vähenemiseni.
 4. Parem riskijuhtimine: ISMS aitab organisatsioonil tuvastada, hinnata ja hallata struktureeritult ja süstemaatiliselt oma infovarade võimalikke riske. See aitab organisatsioonil teha teadlikke otsuseid selle kohta, kuidas neid riske käsitleda ja kuidas ressursse asjakohaselt jaotada.
 5. Klientide ja sidusrühmade usalduse suurendamine: ISO 27001 nõuetele vastavust tõendades saab organisatsioon suurendada klientide ja teiste sidusrühmade usaldust, et organsisatsioon võtab oma infovarade turvalisust tõsiselt.
 6. Parem maine: ISO 27001 standardile vastava ISMSi rakendanud organisatsiooni peavad kliendid ja teised sidusrühmad tõenäoliselt usaldusväärsemaks ja professionaalsemaks, mis võib aidata parandada organisatsiooni mainet.

Et saada ISO 27001-sertifikaadiga ettevõtteks, peab organisatsioon rakendama ISO 27001 standardi nõuetele vastava infoturbe haldamise süsteemi (ISMS).

Järgnevalt on esitatud sammud, et saada ISO 27001 sertifikaat

 1. Viige läbi puuduste analüüs: See hõlmab organisatsiooni praeguse infoturbe tavade ja kontrollide võrdlemist ISO 27001 standardi nõuetega. See aitab organisatsioonil tuvastada kõik valdkonnad, kus praeguseid tavasid on vaja parandada või ajakohastada, et vastata standardile.
 2. Looge ISMS: See hõlmab ISMSi ulatuse määratlemist, ISMSi poliitika ja eesmärkide kehtestamist ning ISMSi rakendamises ja hooldamises osalevate isikute ja meeskondade rollide ja vastutuste kindlaksmääramist.
 3. Viige läbi riskianalüüs: See hõlmab organisatsiooni infovarade võimalike riskide tuvastamist ja hindamist ning nende riskide tõenäosuse ja mõju kindlaksmääramist. Riskihindamist tuleks kasutada riskide tähtsuse järjekorda seadmiseks ja nende vähendamiseks vajalike sammude kindlaksmääramiseks.
 4. Rakendage kontrolle: See hõlmab riskihindamise käigus tuvastatud kontrollide rakendamist, et vähendada tuvastatud riske organisatsiooni infovaradele.
 5. Dokumenteerige ISMS: See hõlmab ISMSi moodustavate poliitikate, menetluste ja protsesside dokumenteerimist, sealhulgas riskihindamise ja kontrollide rakendamise protsessi.
 6. ISMSi läbivaatamine ja auditeerimine: See hõlmab ISMSi korrapärast läbivaatamist ja auditeerimist, et tagada selle tõhus toimimine ja et kontrollid on ikka veel piisavad tuvastatud riskide vähendamiseks.
 7. Pidevalt täiustage ISMSi: See hõlmab ISMSi korrapärast läbivaatamist ja ajakohastamist, et tagada selle tõhusus ja vastavus organisatsiooni muutuvatele vajadustele ja riskiprofiilidele.
 8. Sertifitseerige: Kui organisatsioon on kehtestanud ja rakendanud ISO 27001 standardi nõuetele vastava ISMSi, võib ta taotleda akrediteeritud sertifitseerimisasutuselt sertifitseerimist. See hõlmab tavaliselt ametliku hindamisprotsessi läbimist, et teha kindlaks, kas organisatsiooni ISMS vastab standardi nõuetele. Kui hindamine on edukas, saab organisatsioon ISO 27001 sertifikaadi.

Aeg, mis kulub ISO 27001 standardi rakendamiseks ettevõttes, sõltub mitmest tegurist, sealhulgas organisatsiooni suurusest ja keerukusest, projekti jaoks olemasolevatest ressurssidest ning organisatsiooni infoturbe tavade ja kontrollide hetkeseisust.

Üldiselt on soovitav anda rakendamise protsessile piisavalt aega, sest protsessi kiirustamine võib kaasa tuua vähem tõhusa või mittetäieliku ISMSi. Samuti on oluline kaasata protsessi asjaomaseid sidusrühmi ja eraldada projektile piisavalt ressursse, et tagada selle edukus.

Ligikaudselt võib ISO 27001 täielik rakendamine võtta sõltuvalt eespool nimetatud teguritest aega mõnest kuust kuni aasta või kauemgi. Siiski tasub märkida, et rakendusprotsess on pidev, sest ISMSi tuleks regulaarselt läbi vaadata ja ajakohastada, et tagada selle tõhusus ja vastavus organisatsiooni muutuvatele vajadustele ja riskiprofiilidele.

ISO 27001 rakendamise kulud sõltuvad mitmest tegurist, sealhulgas organisatsiooni suurusest ja keerukusest, projekti jaoks olemasolevatest ressurssidest ning organisatsiooni infoturbe tavade ja kontrollide hetkeseisust.

Mõned kulud, mis võivad olla seotud ISO 27001 rakendamisega, hõlmavad järgmist

 1. Koolitus ja erialane areng: ISO 27001 standardi ja organisatsiooni ISMSi nõuete osas võib olla vaja koolitada töötajaid. See võib hõlmata koolitust sellistel teemadel nagu riskihindamine, kontrollide rakendamine ja ISMSi dokumenteerimine.
 2. Konsultatsioonitasud: Organisatsioon võib vajada konsultandi palkamist, et aidata rakendusprotsessi, eriti kui tal pole ettevõttesiseselt vajalikke eriteadmisi.
 3. Tarkvara ja riistvara: Organisatsioon võib vajada ISMSi toetamiseks tarkvara või riistvara, näiteks turvahaldustarkvara või riistvara turvamooduli, ostmist või uuendamist.
 4. Sertifitseerimise kulud: ISO 27001 sertifikaadi saamiseks peab organisatsioon läbima ametliku hindamisprotsessi akrediteeritud sertifitseerimisasutuse poolt. Selle hindamise eest tuleb maksta tasu, samuti tuleb tasuda sertifitseerimise ülalpidamise eest makstavad jätkuvad tasud.

Üldiselt võivad ISO 27001 rakendamise kulud erineda märkimisväärselt sõltuvalt organisatsiooni konkreetsetest vajadustest ja asjaoludest. Oluline on enne projekti jätkamist hoolikalt hinnata standardi rakendamise kulusid ja kasu.

Kõikide päringute puhul on meie meeskond valmis aitama. Palun võtke meiega ühendust aadressil info@c-yber.com ja me anname endast parima, et vastata kõikidele küsimustele.