Tere tulemast C-YBERi!

Need on järgmised tingimused:

www.c-yber.ee

C-YBERi veebisaidile (käesolevaga “Meie veebisait” või “C-YBERi veebisait”) sisenedes nõustute, et käesolevad tingimused (“Tingimused”) ja meie privaatsuspoliitika on teie jaoks siduvad. Kui te ei nõustu kõigi nende tingimustega, siis ei tohi te meie veebilehte ja teenuseid kasutada. Nendes tingimustes viitavad “meie” ja “C-YBER” C-YBERile ning “teie” ja “te” viitavad teile, meie veebisaidi ja teenuste kasutajale.

PALUN LUGEGE NEED TINGIMUSED HOOLIKALT LÄBI ENNE JUURDEPÄÄSU, KASUTAMIST VÕI MATERJALIDE, TEABE VÕI TEENUSTE SAAMIST.

TINGIMUSTE HEAKSKIITMINE

Käesolev leping sätestab õiguslikult siduvad tingimused C-YBERi kasutamiseks. C-YBERi kasutades nõustute, et käesolev leping on teie jaoks siduv. Kui te ei nõustu käesoleva lepingu tingimustega, peate te C-YBERi veebisaidilt viivitamatult lahkuma. Me võime käesolevat lepingut aeg-ajalt muuta ja selline muudatus jõustub selle avaldamisel C-YBERi veebilehel. Kui kasutate C-YBERi pärast sellise muudatuse postitamist, nõustute, et olete kohustatud järgima kõiki käesoleva lepingu muudatusi; seetõttu on oluline, et te vaataksite käesolevat lepingut regulaarselt läbi.

Te kinnitate ja garanteerite, et kõik teie esitatud registreerimisandmed on täpsed ja tõesed ning et teie platvormi kasutamine ei riku ühtegi kohaldatavat seadust või määrust. C-YBER võib igal ajal omal äranägemisel keelduda platvormi pakkumisest mis tahes üksusele ja muuta oma kõlblikkuskriteeriume. See säte on kehtetu seal, kus see on seadusega keelatud, ning teenuse ja platvormi kasutamise õigus tühistatakse sellistes kohtualluvustes.

VÕIMALIKUS

Te võite kasutada veebisaiti ja teenuseid ainult siis, kui saate sõlmida C-YBERiga siduva lepingu, ja ainult kooskõlas nende tingimuste ning kõigi kohaldatavate kohalike, riiklike, riiklike ja rahvusvaheliste seaduste, eeskirjade ja määruste kohaselt.

Selle veebisaidi ja teenuste kasutamine alla 13-aastastele lastele on keelatud ning vanemate laste üle tuleb teostada järelevalvet ja anda asjakohaseid juhiseid meie veebisaidi ja teenuste kasutamisel. Lapsevanemate ja seadusliku hooldaja vastutusel on otsustada, kas sisu ja/või teenused on nende lapsele sobivad.

Teenuste kasutamisega kinnitate ja garanteerite, et teil on täielik õigus, volitused ja volitused käesoleva lepingu sõlmimiseks ja kõigi oma kohustuste täielikuks täitmiseks. Lisaks kinnitate ja garanteerite, et teil ei ole mingit õiguslikku takistust või lepingulist piirangut, mis takistaks teil käesoleva lepingu sõlmimist.

VÕIMALIKUS

Te võite kasutada veebisaiti ja teenuseid ainult siis, kui saate sõlmida C-YBERiga siduva lepingu, ja ainult kooskõlas nende tingimuste ning kõigi kohaldatavate kohalike, riiklike, riiklike ja rahvusvaheliste seaduste, eeskirjade ja määruste kohaselt.

Selle veebisaidi ja teenuste kasutamine alla 13-aastastele lastele on keelatud ning vanemate laste üle tuleb teostada järelevalvet ja anda asjakohaseid juhiseid meie veebisaidi ja teenuste kasutamisel. Lapsevanemate ja seadusliku hooldaja vastutusel on otsustada, kas sisu ja/või teenused on nende lapsele sobivad.

Teenuste kasutamisega kinnitate ja garanteerite, et teil on täielik õigus, volitused ja volitused käesoleva lepingu sõlmimiseks ja kõigi oma kohustuste täielikuks täitmiseks. Lisaks kinnitate ja garanteerite, et teil ei ole mingit õiguslikku takistust või lepingulist piirangut, mis takistaks teil käesoleva lepingu sõlmimist.

KOLMANDA OSAPOOLE MATERJALID.

“Kolmanda osapoole materjalid” – mis tahes sisu, pildid, videod, tekstid või muu materjal, mis kuulub kolmandale osapoolele, nagu näiteks stockpildid, videod ja tekstid. Selliste kolmanda osapoole materjalide suhtes kohaldatakse kolmanda osapoole tingimusi ja litsentse ning neid võib kasutada ainult nende tingimuste ja litsentsidega lubatud viisil.

BLOGIJA AUTORIÕIGUS

Kui eespool ei ole sätestatud teisiti, on kogu C-YBERi veebisaidi sisu selle omaniku ainuõiguslik sisu. Palun ärge kopeerige ühtegi sisu ja ärge andke seda enda omana edasi, sest sellega rikutakse autoriõigusi.

ÜLDINE AUTORIÕIGUS

Kogu sellel veebisaidil sisalduv sisu, nagu tekst, graafika, logod, nupuikoonid, pildid, videod, heliklipid, andmekogumid ja tarkvara, on C-YBERi, selle kaupmeeste või sisutarnijate omand ja kaitstud rahvusvaheliste autoriõiguse seadustega. Kogu selle veebisaidi sisu on C-YBERi ainuomand ja kaitstud rahvusvaheliste autoriõiguse seadustega. Kogu sellel saidil kasutatav tarkvara on C-YBERi või selle tarkvara tarnijate omand ja kaitstud rahvusvaheliste autoriõiguse seadustega.

Teil ei ole õigust kopeerida, edastada, levitada, kuvada, uuesti avaldada, postitada või laadida meie veebisaidilt mis tahes viisil ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta või ilma meie veebisaidil teisiti märgitud nõusolekuta. Te võite printida koopia meie veebilehe sisust ainult isiklikuks kasutamiseks. Seda tehes nõustute ka sellega, et te ei muuda ega eemalda otseselt ega kaudselt ühtegi meie sisul näidatud autoriõigust, kaubanime, teenusemärki, kaubamärki või muud omandiõigust. Igasugune sisu muutmine või kasutamine väljaspool käesolevate tingimuste suuniseid rikub intellektuaalomandi õigusi. Meie veebisaidile juurdepääsuga ei oma te mingeid õigusi ega tiitleid meie sisule või muule intellektuaalsele omandile.

KEELATUD TEGEVUSED

Veebilehel olev sisu ja teave (sealhulgas, kuid mitte ainult, andmed, teave, tekst, muusika, heli, fotod, graafika, video, kaardid, ikoonid või muu materjal), samuti sellise sisu ja teabe pakkumiseks kasutatav infrastruktuur on C-YBERi omand või on C-YBERile litsentseeritud kolmandate isikute poolt. Te nõustute, et te ei muuda, kopeeri, levita, edasta, näita, esita, paljunda, avalda, litsentseeri, loo sellest tuletatud teoseid, anna üle ega müü või müü edasi mis tahes teavet, tarkvara või teenuseid, mis on saadud veebilehelt või selle kaudu. Lisaks nõustute, et te ei tohi:

Kasutada teenuseid või sisu mis tahes kaubanduslikul eesmärgil, mis jääb väljapoole käesoleva lepingu ja C-YBERi poolt kättesaadavaks tehtud seonduvate suuniste alusel selgesõnaliselt lubatud kaubanduslikest eesmärkidest;
Ligipääseda, jälgida, paljundada, levitada, edastada, ülekanda, näidata, müüa, litsentsida, kopeerida või muude teenuste sisu kasutada, sealhulgas, kuid mitte ainult, robotite, ämblike, veebi kraapijate või kasutada muid automatiseeritud vahendeid või manuaalseid protsesse mis tahes eesmärgil, mis ei ole kooskõlas käesoleva lepinguga või ilma meie selgesõnalise kirjaliku loata;
Rikkuda teenuste robotite välistavate päiste piiranguid või mööda minna muudest meetmetest, mida kasutatakse teenustele juurdepääsu vältimiseks või piiramiseks;
Võtta mis tahes meetmeid, mis põhjustavad või võivad meie äranägemisel põhjustada meie infrastruktuurile põhjendamatult või ebaproportsionaalselt suurt koormust;
Teenuste mis tahes osa süvalinkimine mis tahes eesmärgil ilma meie selgesõnalise kirjaliku loata;
“Raamida”, “peegeldada” või muul viisil lisada teenuste mis tahes osa teistesse veebilehtedesse või teenustesse ilma meie eelneva kirjaliku loata;
Püüda muuta, tõlkida, kohandada, redigeerida, demonstreerid, lahti monteerida või pöördprojekteerida mis tahes tarkvaraprogramme, mida C-YBER kasutab seoses teenustega;
Vältida, keelata või muul viisil häirida teenuste turvalisusega seotud funktsioone või funktsioone, mis takistavad või piiravad mis tahes sisu kasutamist või kopeerimist
Laadida alla mis tahes sisu, kui C-YBER ei ole seda selgesõnaliselt allalaadimiseks kättesaadavaks teinud.
GARANTIIDEST LOOBUMINE

C-YBER osutab oma teenuseid mõistliku oskuse ja hoolsusega, kuid ei anna mingeid garantiisid, tagatisi ega kinnitusi teiste isikute teenuste kohta.

Interneti olemuse tõttu pakub ja hooldab C-YBER veebilehte “nagu on”, “nagu saadaval” ja ei luba, et veebilehe kasutamine on katkematu või täiesti vigadeta. Me ei vastuta teie ees, kui me ei suuda pakkuda oma internetiteenuseid mis tahes põhjusel, mis ei ole meie kontrolli all.

Meie veebileht võib aeg-ajalt sisaldada linke teistele veebilehtedele, mis ei ole meie kontrolli all ja mida me ei halda. Need lingid on esitatud ainult teie mugavuse huvides ja me ei vastuta nende veebilehtede sisu eest.

Välja arvatud eespool sätestatu, ei saa me anda mingeid muid garantiisid, tingimusi või muid lubadusi, otseseid või kaudseid, seadusest tulenevaid või muid tingimusi, ning kõik sellised tingimused on käesolevaga välistatud seadusega maksimaalselt lubatud ulatuses.

Te vastutate nende tingimuste mis tahes rikkumise eest ja kui kasutate veebilehte neid tingimusi rikkudes, olete kohustatud hüvitama C-YBERile kõik selle tagajärjel tekitatud kahjud ja kahjustused.

C-YBER ei vastuta mis tahes summa ulatuses käesoleva lepingu kohaste kohustuste täitmata jätmise eest, kui selline ebaõnnestumine on põhjustatud mis tahes ettenägematu sündmuse toimumisest, mis jääb väljapoole tema mõistlikku kontrolli, sealhulgas, kuid mitte ainult, interneti- või sidekatkestuste, tulekahju, üleujutuse, sõja või loodusõnnetuse tõttu.

Need tingimused ei mõjuta teie kui tarbija seadusest tulenevaid õigusi, mis on teile kättesaadavad.

Eespool öeldut arvestades välistab C-YBER seadusega lubatud maksimaalses ulatuses vastutuse mis tahes kahju eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes otsese, kaudse või järeldusliku kahju eest, olenemata sellest, kas see tuleneb C-YBERile teatatud probleemist või mitte ning C-YBER ei ole kohustatud maksma hüvitist, sealhulgas, kuid mitte ainult, võtma igasugust vastutus seoses järgmisega:

Mis tahes ebaõige või ebatäpne teave C-YBERi kohta;
Mis tahes katkestused või viivitused C-YBERi ajakohastamisel;
Mis tahes isiku poolt kolmandate isikute intellektuaalomandi õiguste rikkumine, mis on põhjustatud veebilehe või veebilehe kaudu ostetud toote või teenuse kasutamisest;
Mis tahes kahju, mis tuleneb teie kasutamisest või suutmatusest kasutada veebilehte või mis tuleneb teie edastuste või andmete volitamata juurdepääsust või muutmisest meie kontrolli alt väljuvatel asjaoludel;
Mis tahes saamata jäänud tulu, raisatud kulutused, andmete rikkumine või hävimine või mis tahes muu kahju, mis ei tulene otseselt sellest, et me midagi valesti oleme teinud;
Mis tahes kahjum või kahju, mis tuleneb viirustest või muust pahatahtlikust tarkvarast, mis võib nakatada kasutaja arvutiseadmeid, tarkvara, andmeid või muud vara, mille on põhjustanud isikud, kes pääsevad ligi veebilehe sisule või kasutavad seda või C-YBERilt saadud e-kirjade või manuste kaudu edastatavast teabest.
Kõik kinnitused, garantiid, tingimused ja muud tingimused, mis ilma käesoleva teatiseta kehtiksid.
C-YBER JA KOLMANDAD ISIKUD

C-YBER sisaldab C-YBERi kolmandate osapoolte litsentsiandjate sisu, mis on kaitstud autoriõiguse, kaubamärgi, patendi, ärisaladuse ja muude seadustega. C-YBER omab ja säilitab kõik õigused, omandiõigused ja huvid sisu suhtes. C-YBER annab teile käesolevaga piiratud, tühistatava ja mitteallkirjastatava litsentsi, et vaadata sisu ja mis tahes kolmanda osapoole sisu, mis asub C-YBERis või on selle kaudu kättesaadav (välja arvatud eespool nimetatud tarkvarakood) üksnes teie isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks seoses C-YBERi vaatamise ja teenuste kasutamisega.

Mis tahes tehingud kolmandate isikutega, kes on C-YBERis, mis hõlmavad kaupade ja teenuste tarnimist ja nende eest maksmist või mis tahes muid tingimusi, garantiisid või kinnitusi, mis on seotud selliste kolmandate isikutega, on ainult teie ja selle kolmanda isiku vaheline asi. C-YBER ei vastuta ega ole vastutav selliste tehingute või reklaamide ühegi osa eest. Mis tahes viide kolmandatele isikutele või kolmandate isikute toodetele või teenustele C-YBERis ei tähenda, et C-YBER või selle töötajad, ametnikud, sõltumatud töövõtjad, agendid või muud esindajad toetaksid või soovitaksid selliseid kolmandaid isikuid või nende tooteid või teenuseid. Kõik viited kolmandatele isikutele C-YBERis on esitatud teile ainult teavitamise eesmärgil. C-YBER julgustab teid tegema omaenda uuringuid ja hoolsuskohustusi seoses selliste kolmandate osapoolte ja nende toodete ja teenustega, kuigi C-YBER teeb tööd selle nimel, et tagada C-YBERis oleva teabe ajakohasus ja täpsus.

MITTEKAUBANDUSLIK KASUTAMINE

Teenuseid ja veebisaiti ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui C-YBER on selleks eraldi nõusoleku andnud. C-YBERi veebisaidi omavoliline raamimine või linkimine on keelatud. Kommertsreklaamid, affiliate lingid ja muud liiki sisu ilma etteteatamiseta ning võib kaasa tuua kasutaja õiguste lõppemise.

TURVAKOMPONENDID

Te mõistate, et C-YBER ja C-YBERis sisalduv tarkvara võivad sisaldada turvakomponente, mis võimaldavad kaitsta digitaalseid materjale, ning et nende materjalide kasutamise suhtes kehtivad C-YBERi ja/või C-YBERi platvormile sisu edastavate sisuteenuse pakkujate kehtestatud kasutusreeglid. Te ei tohi püüda selliseid C-YBERi sisseehitatud turvakomponente ja kasutuseeskirju tühistada, keelata, kõrvale hoida või muul viisil häirida.

ELEKTROONILINE SIDE

C-YBER ei vastuta ebaõnnestunud, osaliste või võltsitud arvutiülekannete eest, mitte ühegi arvuti, telefoni, kaabli, võrgu, elektroonilise või interneti riistvara või tarkvara rikete, häirete, ühenduste, kättesaadavuste, teenusepakkuja tegude või tegematajätmiste, Interneti juurdepääsu või kättesaadavuse, liiklusummikute või volitamata inimtegevuse, sealhulgas vigade või eksimuste eest.

HÜVITAMINE

Te nõustute kaitsma ja hüvitama C-YBERi mis tahes nõuete, hagide, nõudmiste, tagasinõuete, kahjude, trahvide, karistuste või muude kulude või kulutuste eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, mõistlike õigus- ja raamatupidamistasude eest, mida kolmandad osapooled on esitanud seoses järgmisega:

Käesoleva lepingu või selles viidatud dokumentide rikkumine.
Teie poolt toimepandud seaduste või kolmandate isikute õiguste rikkumine.
C-YBERi veebisaidi ja teenuste kasutamine teie poolt.
MUUDATUSED JA LÕPETAMINE

Me võime muuta veebilehte ja neid tingimusi igal ajal, omal äranägemisel ja ilma teid teavitamata. Te vastutate nende tingimuste tundmise eest. Kui te jätkate veebilehe kasutamist, nõustute kõigi nende tingimuste muudatustega ja kõik muudatused asendavad kõik eelnevad versioonid. Kui siin ei ole teisiti täpsustatud, jõustuvad kõik nende tingimuste muudatused kõigi kasutajate suhtes. Lisaks võime lõpetada teiega käesolevate tingimuste alusel sõlmitud lepingu igal ajal, teavitades teid sellest kirjalikult (sealhulgas e-posti teel) või ilma igasuguse hoiatuseta.

ISIKLIKUD ANDMED

Kõiki isikuandmeid, mida te Teenuste ja platvormi kasutamisega seoses avaldate või muul viisil esitate, kasutatakse vastavalt meie privaatsuspoliitikale. Palun tutvuge meie privaatsuspoliitikaga. Meie privaatsuspoliitika on koostatud vastavalt GDPR-le (General Data Protection Regulation – Euroopa määrus).

ÜLEANDMINE

Käesolevat lepingut ja kõiki selle alusel antud õigusi ja litsentse ei tohi te üle anda ega määrata, kuid C-YBER võib neid piiranguteta määrata.

INTEGRATSIOONIKLAUSEL

Käesolev leping koos privaatsuspoliitika ja muude C-YBERi poolt avaldatud õiguslike teadetega moodustab kogu teie ja C-YBERi vahelise lepingu, mis käsitleb ja reguleerib teie platvormi ja veebisaidi kasutamist.

LAHKARVAMUSED

Te nõustute, et kõik vaidlused, konfliktid või lahkhelid seoses tingimustega või nende rikkumise, lõpetamise, jõustamise, tõlgendamise või kehtivusega või C-YBERi veebisaidi kasutamisest tulenevad vaidlused, lahendatakse teie ja C-YBERi vahelise siduva vahekohtumenetluse teel, kuid mõlemal poolel on õigus esitada individuaalne hagi väiksemate nõuete kohtusse ning õigus taotleda pädeva kohtu alluvuses olevalt kohtult ettekirjutust või muud õiglast abi, et vältida tegelikku või ähvardavat autoriõiguste, kaubamärkide, ärisaladuste, patentide või muude intellektuaalomandi õiguste rikkumist, väärkasutamist või rikkumist. Te tunnistate ja nõustute, et te ja C-YBER loobute mõlemad õigusest kohtumenetlusele žürii ees või õigusest osaleda hagejana või rühmana mis tahes väidetavates ühishagides või esindusmenetlustes. Lisaks sellele, kui nii teie kui ka C-YBER ei ole kirjalikult kokku leppinud teisiti, ei tohi vahekohtunik ühendada rohkem kui ühe isiku nõudeid ega juhtida mis tahes liiki kollektiiv- või esindusmenetlust.

PEALKIRJAD

Pealkirjad on ainult viitamise eesmärgil ja need ei määratle, piira, tõlgenda ega kirjelda mingil viisil selle paragrahvi suurust või ulatust. Meie tegevusetus seoses teie või teiste isikute poolt toimepandud rikkumisega ei tähenda, et me loobume õigusest tegutseda edasiste või sarnaste rikkumistega. Käesolevad tingimused sätestavad kogu meie vahelise kokkuleppe seoses meie kokkuleppes sisalduvate teemade osas.

LÕPPSÄTTED

Neid tingimusi reguleerib Eesti ja Euroopa Liidu seadus. Meie veebisaidi kasutamine on lubamatu mis tahes kohtualluvuses, mis ei kehtesta kõiki käesolevate tingimuste sätteid, sealhulgas, kuid mitte ainult, käesolevat lõiget.

Käesolevate tingimuste täitmine sõltub kehtivatest seadustest ja õiguslikest menetlustest ning miski käesolevates tingimustes ei piira meie õigust täita õiguskaitseorganite või muude valitsuste või õiguslike asutuste taotlusi või nõudeid, mis on seotud meie platvormi või meile esitatud või meie poolt seoses sellise kasutamisega kogutud teabe kasutamisega.

Kui mõni osa käesolevatest tingimustest osutub kehtetuks, ebaseaduslikuks või jõustamatuks, ei mõjuta ega kahjusta see mingil viisil ülejäänud sätete kehtivust, seaduslikkust ja jõustatavust. Meie suutmatus või viivitus käesolevate Tingimuste mis tahes sätte jõustamisel ei tähenda, et me loobume õigusest jõustada seda või mõnda muud sätet tulevikus.

Kõik õigused, mida siinkohal ei ole selgesõnaliselt antud, on reserveeritud.

29.02.2024